Các loại hóa chất tạo mùi và kích thích tăng trưởng bầy đàn